Hem » Forskning » Miljö och samhälle » Verification of individual-based models for population-level analysis and development of demogenetics models in hydropower-regulated rivers

Projekt:

okt 2023

dec 2025

Pågående

Verification of individual-based models for population-level analysis and development of demogenetics models in hydropower-regulated rivers

Det här projektet kommer att utveckla och tillämpa individbaserade modeller (IBM) för att bedöma hur fiskpopulationer kan bevaras och gynnas samtidigt som vattenkraften kan bibehållas.

Projektet bygger vidare på tidigare framgångar med inSTREAM, en avancerad individbaserad modell (IBM) för laxfiskar. inSTREAM använder moderna GIS-baserade spatiala analyser och hydraulisk flödesmodellering för att med hög upplösning modellera fiskpopulationer. Detta projekt kommer att fokusera på inSALMO, en inSTREAM-version för vandrande fisk, och vidareutveckla den för stora reglerade älvar.

Projektet är indelat i två arbetspaket som båda använder lax och öring i Gullspångsälven som studiesystem. Målet är att skapa den största skalan av en IBM för laxfiskar någonsin. Resultaten kommer att vara direkt användbara för intressenter och förvaltare som arbetar med att ompröva vattenkraftens miljövillkor, särskilt i Gullspångsälven, där det är viktigt att bevara unika laxfiskpopulationer samtidigt som vattenkraftsproduktionen bibehålls.

De vetenskapliga framstegen inom ekologisk modellering som projektet förväntas göra kommer att öka förståelsen av komplexa interaktioner mellan fiskpopulationer och deras miljö. Detta är särskilt viktigt för att förutsäga effekterna av olika scenarier som förändrad flödesregim och habitatrestaurering i stora älvar, där fältstudier är svåra att genomföra. I sådana miljöer är ekologisk modellering ofta det enda rationella och kostnadseffektiva sättet att utveckla testbara hypoteser och prioritera forskningsfrågor för att bevara biologisk mångfald.

Det här forskningsprojektet är av stor vikt för vattenkraftsbranschen, då det strävar efter att skapa verktyg som balanserar vattenkraftsproduktion med bevarandet av biologisk mångfald. När samhället ställer om till fossilfri energi blir vattenkraft en allt viktigare energikälla. Samtidigt har dämning av älvar för vattenkraft lett till stor förlust av biologisk mångfald och fiskproduktion. För att hantera detta behövs nya förvaltningsverktyg som kan bedöma och jämföra effekterna av olika flödesscenarier. Den senaste IPCC-rapporten visade att samhället inte minskar koldioxidutsläppen snabbt nog för att nå internationella mål för att begränsa effekterna av klimatförändringarna. Utveckling av fossilfria energikällor, som vattenkraft, kommer därför att spela en viktigare roll för att möta framtidens energibehov.

Kontakt

John Piccolo

Projektledare

Epost