Hem / Vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy

SVC och Energiforsk tar din integritet på allvar. Som personuppgiftsansvarig är vi skyldiga att se till att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar ut personuppgifter till oss. Nedan beskrivs vilka personuppgifter Energiforsk behandlar, till vilket ändamål och vilka rättigheter du har som registrerad.

Vad är en personuppgift
En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Exempel kan vara namn, personnummer, telefon och adressuppgifter men också en e-postadress, en IP-adress, ljudinspelning eller ett foto. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering och lagring.

Vem är ansvarig för de person­upp­gifter vi behandlar?
Företaget Energiforsk AB, organisationsnummer 556974-2116, med postadress: 101 53 Stockholm, är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter.

Ändamålet med behandling av personuppgifter
De personuppgifter som behandlas hos oss används för att hantera din medverkan på konferenser och andra event samt för att utsändning av nyhetsbrev och annan information med koppling till forskningsverksamheten.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Energiforsk behandlar personuppgifter när du:

  • ingår i något av de råd, arbetsgrupper, nätverk eller andra permanenta eller tillfälliga grupperingar inom SVC,
  • anmäler dig till att delta i konferenser, webbinarier eller andra evenemang som SVC arrangerar,
  • beställer publikationer,
  • anmäler dig för nyhetsbrev eller liknande,
  • besvarar enkäter,
  • förekommer på fotografier eller på video tagna vid SVCs olika evenemang,
  • söker kontakt med oss i övrigt till exempel via e-post eller telefon.

Laglig grund för behandling av personuppgifter
Energiforsk hänvisar i första hand till berättigat intresse för behandling av personuppgifter och i förekommande fall också till avtal, rättslig förpliktelse eller samtycke.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
De uppgifter vi normalt hanterar är namn, e-postadress, företagstillhörighet, organisationsroll, intresseområden och arbetsgruppstillhörighet.

Vilka andra kan vi komma att dela personuppgifter med?
När personuppgifter hanteras av Energiforsk i någon av nämnda situationer enligt förteckningen ovan, kan personuppgifter komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Energiforsk, i den utsträckning det krävs för att administrera eller för att utföra uppdraget.

I de flesta av ovan nämnda situationer är Energiforsk personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Energiforsk använder sig av och där personuppgifter hanteras, är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Energiforsks instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Energiforsks instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse).

Vad händer med mina personuppgifter när jag går på en konferens eller deltar i ett annat event?
När du anmäler dig till en konferens ingår du ett avtal. Energiforsk hämtar in de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i konferensen och ta del av information som rör aktiviteten samt för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera kursen eller konferensen och debitera den som ska betala för kursen eller konferensen.

Andra deltagare samt föreläsare och andra aktörer som deltar på samma kurs eller konferens som dig kan få del av dina personuppgifter.

Energiforsk överför personuppgifter i form av namn, företag, logi samt transport till externa samarbetsparters, föreläsare/lärare, utbildningsanordnare, utställare eller de som tillhandahåller lokal eller mat.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, till exempel att arrangera en konferens. Vi har rutiner för gallring för att säkerställa att vi följer tillämplig lagstiftning.

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Energiforsk kan du vända dig till kontakt@energiforsk.se

Registerutdrag och rättelser
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Energiforsk. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Energiforsk via e-post, kontakt@energiforsk.se. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller vill få den borttagen från till exempel utskickslistor, kan du också vända dig till vår e-postadress enligt ovan och begära ändring.