Hem » Forskning » Vattenbyggnad » Geoteknik – fyllningsdammar » Cyclic loading – future use and storage

Projekt:

jun 2023

jun 2026

Pågående

Cyclic loading – future use and storage

I framtiden förväntas en ökad cyklisk belastning av fyllningsdammar orsakad av nya körsätt av vattenkraftverk som följd av omställning till ett fossilfritt energisystem. I detta projekt undersöks effekterna på dammar orsakade av cyklisk belastning, där vattenytan regleras snabbare än tidigare.

Avsänkningar är inte ett nytt problem, men nya körsätt medför att dammarna utsätts för ett nytt belastningsfall, som de inte är dimensionerade för. Det här projektet förväntas identifiera dammtyper där det nya belastningsfallet kan vara kritiskt. Under projektets gång kommer olika typer av dammar analyseras, då responsen förväntas vara olika beroende på till exempel uppbyggnad (zoner) och höjd.

Fokus under projektet är på vattenmättad, portryck samt larmvärden som stöd i arbete kring riskhantering. Under projektets gång planeras laboratorietester på material från dammar, för att identifiera de i dammen ingående materialens egenskaper. Vid avsänkningar kommer det finnas områden med kvarvarande portryck i dammkroppen, omättade förhållanden kommer råda i vissa zoner, för att kunna beskriva detta beteende behövs kunskap om materialens retentionsförmåga. Det kommer även fokuseras på cykliska triaxialförsök, för att erhålla mer information om hur dammaterialen reagerar på de snabbare fluktuerande vattennivåerna. För att utvärdera framtida effekter på dammkroppen, kommer numerisk modellering nyttjas. Förhållanden som är gynnsamma för partikelmigration, för inre erosion att uppstå, kan eventuellt identifieras.

Kontakt

Jan Laue

Ansvarig verksamhetsområde

Luleå tekniska universitet

Epost