Hem » Nyheter » Ökad kunskap om miljöeffekter i reglerade sjöar
2024-06-11

Ökad kunskap om miljöeffekter i reglerade sjöar

För att nå en hållbar vattenkraftsproduktion behövs ökad kunskap om miljöeffekterna i reglerade sjöar och vattenmagasin, om hur effekterna kan mildras, och om hur förutsättningarna i sjöekosystem kan förbättras. Johan Östergren på SLU startar nu upp ett projekt med mål att ge rekommendationer för hur miljödesign (t.ex. olika rehabiliteringsåtgärder) kan användas i reglerade sjöar och vattenmagasin, samtidigt som ekosystemens och samhällets behov balanseras med hänsyn till ett framtida klimat.

Reglerade sjöar och vattenmagasin är centrala i vattenkraftsystemet genom förmågan att lagra energi. De utgör samtidigt en stor del av Sveriges vattenförekomster. Vattenkraften har dock en stor påverkan på ekosystem och biologisk mångfald i reglerade vatten. De här reglerade vattnen innehöll alla en gång naturliga ekosystem med lokala arter, och de är viktiga för många ekosystemtjänster som sötvattenförsörjning, rekreation och kultur, samt produktion av fisk som mat. Reglerade sjöar har förändrats genom höjning och sänkning av vattenytan, vilket inneburit att framför allt grunda bottnar närmast stränderna (litoralen) påverkats kraftigt. Vattenståndet i regleringsmagasinen är som högst på hösten och sjunker under vintern när behovet av el är som störst. När vattennivåer sänks, ibland över 20 meter, torrläggs de annars mycket produktiva bottnarna, stränder eroderas och vattenväxter dör. Det påverkar också olika fiskpopulationer. En reglerad sjö får till en början ett tillskott av näring från överdämd mark, vilken dock urlakas och på sikt sjunker näringsnivåerna under de ursprungliga.

Möjligheten och sättet att reglera sjöar kommer sannolikt att påverkas av framtida klimat. I tillägg kommer även behovet av elproduktion att förändras och se annorlunda ut i framtiden.

Syftet med projektet Environmental design for rehabilitation of regulated lakes and reservoirs är att få ny kunskap om långsiktiga effekter av vattenkraftproduktion i reglerade sjöar och vattenmagasin på biologisk mångfald, med fokus på fisk, fiskens föda och vattenvegetation, och om hur effekterna kan mildras med hjälp av miljödesignlösningar. Målet är också att ge rekommendationer för hur miljödesign (t.ex. olika rehabiliteringsåtgärder) kan användas i reglerade sjöar och vattenmagasin, samtidigt som ekosystemens och samhällets behov balanseras med hänsyn till ett framtida klimat.

Det här projektet kommer att utföras i nära samarbete med HydroCen (Norskt forskningscenter för vattenkraftsteknologi) och bygga vidare på deras tidigare arbete i Norge.

  • Vi har tagit fasta på deras slutsats att den bästa vägen framåt för att kunna förbättra miljön i vattenkraftsmagasin är att etablera ett multidisciplinärt forskningsprojekt, där forskare, kraftproducenter och förvaltare kan arbeta tillsammans, med fokus på en eller två vattenmagasin i detalj och använda detta som pilot. Vi kommer att kombinera information och data från fisk och dess näringsdjur, vattenväxter, habitat, hydrologiska mätningar samt förändringar i klimat och kraftproduktion, för att sedan identifiera tänkbara miljödesignlösningar och ge rekommendationer för vilka miljöåtgärder som kan vara lämpliga och vilka förväntade effekter dessa får, berättar Johan Östergren.

Projektet är en viktig del i SVCs mål att sträva efter en mer miljöanpassad vattenkraft, där utvecklingen av vattenkraften ska ske samtidigt som den biologiska mångfalden skyddas. Projektet kommer på så vis även att bidra till den pågående miljöanpassningen av all vattenkraft i Sverige genom den nationella planen (NAP).